ക്ഷേത്രം


ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന്
പ്രധാന വഴിപാടുകൾ
ഡൗൺലോഡ്സ്
സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ 4.30 ന് മഹാദേവൻറെ നടതുറക്കും. ഉച്ചപ്പൂജയ്ക്കുശേഷം 11.00 മണിക്ക് നടയടക്കും വൈകുന്നേരം 5.00 മണിക്ക് നടതുറന്ന് അത്താഴപൂജയ്ക്കുശേഷം 7.30 ന് നട അടയ്ക്കും